LicensbestämmelserAllmänna regler för licens i Sverige

 
Det lokala travsällskapet beviljar licenser av typerna B, D, C-, E- och F.
ST beviljar A-licenser. För svensk licens krävs att du är folkbokförd i Sverige.
 
Önskar du använda utländsk licens, skall du kunna styrka att du är folkbokförd och har giltig licens i landet där licensen är utskriven.
 
För körlicenser krävs giltigt läkarintyg och inregistrerad personlig tävlingsfärg.
Formulär för läkarintyg och tävlingsfärg finns att hämta på www.travsport.se, hos ditt travsällskap eller STC. Det är licensinnehavarens skyldighet att meddela aktuellt travsällskap om eventuella sjukdomar eller olyckshändelser, som kan förändra din hälsostatus, efter det att läkarintyg är inlämnat. Om detta inträffar skall speciellt intyg från behandlande läkare skickas in och godkännas för att körsven/ryttare skall få delta i travlopp.

 


Utbildningskrav för kör-/montélicens
 

För B-, D- E- och F-körlicens samt Montélicens anordnas utbildning. Vid alla banor med licensområden anordnas minst en utbildningsomgång per år. Den innefattar både teori och praktik. Den praktiska delen skall pågå under minst 15 veckor (STC kan ge tillstånd till annat upplägg). Utbildningen är avgiftsbelagd.
 
Du får genomgå utbildningsomgång tidigast det år du fyller 16 år. Anmälan till utbildningsomgång skall göras till travsällskapet.
 

 


Montélicens  

 
Montélicens (komplement till alla licenstyper) medför rätt att rida i tävling, d.v.s.i totalisatorlopp, kvalificeringslopp samt B-lopp.
Du måste vara folkbokförd* i Sverige och efter läkarundersökning ha befunnits lämplig att rida i tävling. Ryttare som ej är folkbokförd i Sverige men har montélicens, utfärdad av utländsk travorganisation, erkänd av ST, får rida tillfälligt i tävling i Sverige i den utsträckning som den utländska montélicensen kan anses jämförbar med de svenska montébestämmelserna. Ryttare måste ha gällande försäkring.

 


Ansökan kör-/montélicens
 

Ditt travsällskap utfärdar B-kör/montélicens för ett kalenderår i taget i samband med beslut om B-tränarlicens. D-kör/montélicens utfärdas för ett kalenderår i taget av ditt travsällskap. E-kör/montélicens utfärdas för ett kalenderår i taget av travsällskapet vid den bana där din arbetsgivare har sin tränarlicens.

F- och Monté-licens utfärdas för ett kalenderår i taget av ditt travsällskap.
Travsällskapet lämnar upplysningar om rutiner för behandling av ansökan samt sänder ut blanketter för ansökan och för läkarintyg.
 
Ansökningsblanketten lämnas tillsammans med läkarintyget till din hemmabana. Du skall även registrera tävlingsfärger hos ST.
 
*För utländska elever som studerar vid svenska travskolor, kan under studietiden undantag göras om kravet på folkbokförd i Sverige.


Förnyelse av kör-/montélicens

 
Förnyelse av B-, D- C-, E- och F-körlicens samt montélicens, görs inför varje årsskifte. Du skall senast den 1 december hos Ditt travsällskap ansöka om förnyelse av kör-/montélicensen för ytterligare ett år. Du skall ha ett läkarintyg som gäller för motsvarande kalenderår. Läkarintyget en giltighetstid baserat på din ålder det kalenderår intyget är utskrivet, 16 - 45 (10 år), 46-60 (5 år), 61 och över (2 år).
 
Beslut om förnyelse beträffande B-, D-, C-, E- och F-körlicens samt
Montélicens lämnas av det lokala travsällskapet. E-licensinnehavare som inför nytt licensår har uppnått minst 50 segrar (monté ej inräknat), tilldelas C-licens. Byte från E- till C-licens skall inte ske under pågående licensår även om 50 segrar uppnås.
  


Indragning av kör-/montélicens

 
B-, D-, C-, E- och F-körlicens samt Montélicens kan dras in med omedelbar verkan.

 
Skälen kan exempelvis vara:

  • att du åsidosatt djurskyddsbestämmelser.
  • att du inte fullgjort Dina ekonomiska skyldigheter gentemot STC eller travsällskap.
  • att du skadat travsportens anseende.
  • att du inte längre uppfyller kraven ifråga om medicinsk status.
  • att det föreligger brottslighet med anknytning till travsporten.
  • att det annars föreligger synnerliga skäl för indragning.

Beslut om indragning av körlicens meddelas beträffande B-, D-, E- och F-körlicens samt montélicens av det travsällskap som utfärdat licensen eller av STC. Meddelas beslut om indragning av B-tränarlicensen upphör B-körlicensen automatiskt att gälla.
  


Överklagande

 
Den som inte beviljats licens eller fått licensen indragen har rätt att överklaga beslutet.
- Har travsällskapet varit det beslutande organet överklagas beslutet till ST:s licenskommitté.
- Har ST:s licenskommitté varit det första beslutande organet (gäller bl a Alicenser)
överklagas beslutet till ST s presidium.