Hästens utrustning

Hästens utrustning

 
STC kan bestämma att varje typ av utrustningsdetalj, innan den får användas i tävling, skall ha godkänts av STC. I lopp skall hästens utrustning bestå av sadel med stigbyglar (ej sk. säkerhetsbyglar med gummiband), brösta eller förbygel samt ryggstycke är obligatoriskt.
 
Vid autostart skall checkrem användas Pessoabett och Pelhamstång får användas. Maximalt avstånd mellan bettring och hävstångsring får vara 8 cm. Dubbla tyglar fastsatta i bettet samt stegtyglar får användas. I övrigt gäller utrustningsbestämmelser enligt i reglementet av STC upprättad förteckning, vilken publiceras i STC:s månadspropositioner.
 
Hovbeslag får ej avlägsnas efter det att häst besiktigats av banveterinär i defileringsvolten före defilering. Överträdelse av denna bestämmelse medför att hästen stryks ur loppet och påföljd utdöms av måldomarnämnd. Om ett hovbeslag skadas efter besiktningen och inte kan ersättas med nytt, kan måldomarnämnden efter samråd med banveterinären ge tillstånd till att avlägsna hovbeslag före starten.
 
Ryttare och tränare är ansvarig för att ekipagets tävlingsutrustning är i fullgott skick och riktigt anbringad samt att den överensstämmer med av STC utfärdade bestämmelser. Ryttare och tränare ansvarar även för att ekipaget är försett med enligt programmet rätt nummer och tävlingsfärger. Måldomarnämnden äger därutöver rätt att - om möjligt efter samråd med banveterinären - förbjuda varje form av olämplig utrustning eller anspänning.

  
Måldomarnämnden har även rätt att utesluta ekipage med olämplig utrustning eller anspänning.

Tillämpningsanvisning:

  • Exempel på olämplig utrustning eller anspänning: för kort checkrem, olämpligt bett, felaktigt tungband.
  • Tränare skall lämna uppgifter för hästar som tävlar barfota - fram, bak eller runt om - senast 60 minuter före start i streckspelets första lopp om hästen startar inom V4, V5, V64, V65 eller V75. För hästar som tävlar utom V4, V5, V64, V65 eller V75 skall uppgifterna vara lämnade senast 15 minuter före respektive lopps beräknade starttid.
  • Vid för sent lämnade uppgifter (efter ovan nämnda tider men före defilering) är normalpåföljden 500 kr.
  • Har felaktiga uppgifter lämnats, eller uppgifter lämnats efter defilering, är normalpåföljden 1500 kr.

Bett

 
Det skall under all körning/ridning inom banans område köras/ridas med bett. Bettet skall vara anpassat till munnens storlek, och inte vara under 9 mm i diameter vid beröringspunkten i hästens munveck. Diametern på alla bett skall vara likformiga och lika stora på båda sidor. Inget bett skall bestå av mer en tre mundelar eller vara sammankopplat (max. två ledavdelningar). Mundelarna skall vara släta och ha oval eller rund form. Inget bett skall ha effektförstärkning över 80 mm i bettets längdriktning. Inga typer av snarbett är tillåtna.
 
I Sverige får även Pessoa- och Pelhamsbett användas i sulkytrav om ej hävstångseffekten utnyttjas. Vid delat bett skall delarna vara symmetriska. Bett med rörlig hävstång är tillåten. Alla klädda bett utan stålkärna skall vara utrustad med säkerhetskedja.
 
Nedan visas exempel på bett som uppfyller grundkraven.

 
Vanligt travbett

 
Ett vanlig travbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall alltid ha stålkärna, eller säkerhetskedja.

Entömsbett
 

Kan var helt eller tvådelat. Rörlig hävstång är tillåten. Kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall ha stålkärna, eller säkerhetskedja.

Crescendobett
 

Ett crescendobett, skall vara gjort av stål, och ha mundelar som inte är under 7 mm i diameter vid beröringspunkterna i hästens munveck.

Tränsbett

 
Ett tränsbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall då ha stålkärna, eller säkerhetskedja.

Tredelat bett (Dr. Bristol bett)
 

Ett tredelat trinsebett kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall då ha stålkärna, eller säkerhetskedja

Persson-bett/Järvsöfaks-bett/XT-bett

 
Ett Persson-bett/Järvsöfaks-bett/XT-bett kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall ha stålkärna, eller säkerhetskedja. De två mundelarna skall vara lika långa och lika breda.
 
Xylofoniagrimma

 
Xylofoniagrimma är tillåten under förutsättning att säkerhetskedja/rem finns mellan töm och bettring.

Australiskt entömsbett

 
Ett australiskt entömsbett skall ha avrundade kanter.

Kindkedjor

 
Skall alltid vara utrustade med kindkedjetunnel eller motsvarande.
 

Speciellt för monté gällande bett

 
Utöver de bett som är godkända för sulkytrav är även dessa två bett godkända:

Pessoabett

 
Ett pessoabett får inte ha mer än maximalt 80 mm effektförstärkning i bettets längdriktning.

Pelhambett

 
En oledad pelhamstång med minimum 13 mm i diameter kan användas när inte checkbett används. Ledat pelhambett kan användas med checkbett. Kindkedja med kindkedjetunnel är obligatoriskt.

  

Check och checkbett

 
Gomtryckare

 
En gomtryckare skall ha avrundade kanter och inte utgöra fara för tryckskador i hästens laner/gom. Eventuell tunga skall vara hel och slät samt maximalt 35 mm lång.
 
Stegcheck
 

En stegcheck skall ha avrundade kanter som inte utgör någon fara för tryckskador i hästens mun/gom.  
 
Checkbett

 
Ett checkbett skall vara helt, och kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall alltid ha stålkärna. Det kan vara rakt eller svagt böjt.
Det skall inte vara av en sådan utformning att det kan förorsaka tryckskador i hästens laner/gom.
 
Fast check

 
En fast check skall vara gjort av läder eller annat icke-elastisk material.
Den skall inte vara så kort att den medför obehag för hästen när den är anspänd.
 
Automatcheck

 
En automatcheck skall bestå av läder eller annat icke-elastiskt material. Den skall ha påmonterad en stoppmekanism vid normal upp-checkningspunkt för hästen, och inte vara så kort att den medför obehag för hästen när den är uppcheckad.
 
Raymondcheck

 
Tillåten och finns i flera olika modeller.
Får dock ej störa målfotot

OBS! Eventuell kindkedja skall vara utrustad med kindkedjetunnel eller motsvarande

Nackcheck
Tillåten och finns i flera olika modeller
 

Speciellt för monté gällande checkrem

 
Checkrem är obligatoriskt vid autostart.

Tungband/kindstropp m.m.

 
Tungband

 

Ett tungband skall ha en bredd på minimum 10 mm och skall vara av icke elastiskt material samt vara av läder, nylon eller plast.

Kindstropp/springrem/spärrgrimma/martingal


Skall bestå av läder eller annat icke-elastiskt material. Springrem kan vara försedd med elastisk gummiring. OBS! Springremmen får endast fästas i spärrgrimma.
 

Skygglappar/Öronskydd/Jordbländare/Mask etc.

 
Skygglappar

 
Skygglappar, fast eller sk “Norsk check”, murphybländare och liknande får användas, men skall monteras så att hästen har syn på båda ögonen efter uppchecking. Det är inte tillåtet att stänga synen på ett öga på häst som har syn på båda ögonen. Det är inte tillåtet med reflekterande material på insidan av skygglappar/murphybländare och liknande.
 
Öronskydd

 
Bomull i öronen, öronproppar eller öronkappa enskilt eller i kombination får användas i travlopp för att begränsa hästens hörsel, men det är inte tillåtet att stänga helt för hästens hörsel. Det får användas fasta öronproppar eller urryckare, likaså fast öronkappa eller dragöronkappa. Gummiproppar eller liknande är tillåtna i öronkappa.
 
Jordbländare/borstbländare och liknande

 
Får användas, men får inte vara så stora att de stänger synen till hästen efter att denne är uppcheckad.
 
Mask / pullnät / huvudkappa
 

Får användas, dock inte så att de stänger synen till hästen efter att den är uppcheckad. Pullnät och stänknät skall vara gjort av mjukt material, och skall inte sticka ut framför hästens nos/mule. Det kan krävas dokumentation vid målfoto för att inte utrustningen sticker fram/förlänger hästens mule och stör målfotot.

 
Mekaniska anordningar för utvidgande av luftvägarna på hästen är inte tillåtet.

Svansgaffel

 
Är tillåten.

Bunden svans
 

Bunden svans mot sadel eller sadelgjord är ej tillåtet.

Suspensoar

 
Suspensoar är tillåten, men skall inte vara monterad eller utformad så att den skapar obehag för djuret.

Skitlapp och liknande

 
Är tillåtna, men skall inte vara monterade eller utformade så att det skapar obehag för djuret.

Halsbygel/pullburk
 

Halsbygel är tillåten, men den skall vara vadderad med läder eller annat fast material, eller ha avrundade former som ej irriterar. Pullburk är tillåten. De skall inte vara monterade så att de är till obehag för hästen. De skall vara monterade på hästen vid defilering.
 

Skydd/boots/bandage/vikter
 
Skydd

 
Skydd och bandage är tillåtna på hästens ben, men skall inte vara utrustade med piggar, magnetiska anordningar eller liknande, och inte anbringade så stramt runt hästens ben att det medför obehag.
 
Körtäcke är tillåtet.
 

Huvudlag/Huvudstång

 
Huvudlag

 
Hästens huvudlag skall vara av läder eller annat icke-elastiskt material. Det skall vara behagligt för hästen samtidig som körsven/ryttare har full kontroll. Piggar, elektrisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk utrustning får inte monteras på hästens huvudlag eller tömmar.

Pulsklocka
 

Sladdlös pulsklocka är tillåten i Sverige, även med hastighetssensor

Huvudstång

 
Huvudstång skall ha teleskopverkan, och skall inte vara påmonterad under defilering. Det tillåts inte dubbelsidig användning av huvudstång.
Löpande huvudstång är tillåten i Sverige, liksom elastisk huvudstång (Elastic Head Pole). Det är inte tillåtet med piggar, borstar eller andra inrättningar monterat på huvudstången.

Tyglar

 
Enkla eller dubbla tyglar fastsatta i bettet samt stegtyglar får användas.
Det är ej tillåtet med infästning av tygel i bettringen med karbinhakar eller liknande.

 
Tömmens fäste i bettet skall vara en förlängning av tömmen i en s.k. J-loop. Den kan vara förstärkt med extra läder/syntetmaterial eller metall insytt, alternativt synligt.

 

Sadel

 
Rid-, monté- eller galoppsadel skall användas. Sadeln skall även ha ryggstycke och brösta eller annan säkring. Ryggstycke och brösta är obligatoriskt. Stigbyglar skall användas (ej s.k. säkerhetsbyglar med gummiband).
  
Fr.o.m. 1/7-2011 är extragjord/övergjord obligatoriskt. Fram till dess rekommenderas denna utrustning.