Kval och startberättigande

Villkor för att häst skall vara startberättigad i offentlig tävling i monté

Registreringskrav och åldersgränser

 
I offentlig tävling får delta häst intagen i STC:s register eller för vilken certifikat eller godtagen handling utfärdats av utländsk organisation erkänd av STC.
 
Följande åldersgränser gäller för monté:

 
4-12-åriga varmblodiga hingstar och valacker
4-10-åriga varmblodiga ston
5-15-åriga svenska, norska och finska kallblodiga hästar
 
Dispens från dessa åldersbestämmelser kan ej lämnas.
Utländsk häst får ej tävla i Sverige om den av åldersskäl ej är startberättigad i det land där den senast är registrerad.
 

Hästs tränare och ryttare

 
För att vara startberättigad i tävling med totalisator skall häst vara i träning hos person med licens att träna hästar och skall ridas av person som har licens att rida. Licens för träning och/eller ridning skall vara utfärdad i enlighet med STC:s licensbestämmelser.
 

Deltagande i kvalificeringslopp

  
För att vara startberättigad i offentlig tävling skall häst uppfylla av STC fastställda bestämmelser om deltagande i kvalificeringslopp.

 
Tillämpningsanvisning:

  • Bestämmelser om kvalificeringslopp meddelas i STC:s månadsproposition.

Rätten att anmäla och rida häst

 
Bestämmelser om ryttarlicens

 
För att anmäla häst till och för att rida häst i tävling fordras licens. Licensbestämmelser utfärdas av STC och utges i särskilt häfte. Startanmälan skall innehålla uppgift om namn på häst, ryttare och tränare. Har häst, som är tränad i Sverige, efter senaste start i Sverige startat i utlandet eller avser att göra sådan start före aktuellt lopp skall tränare senast två dagar före startanmälan uppge detta till STC med angivande av datum och bana.

 

Ansvarig anmälare ansvarar för att inga förhållanden föreligger vilka strider mot bestämmelserna i detta reglemente eller mot av STC eller sällskap utfärdade bestämmelser.

Häst skall vara i tävlingsmässigt skick för att få startanmälas, ansvaret härför åvilar tränaren. Tränaren ansvarar för att ryttare är lämplig att värma eller tävla med den aktuella hästen.

Programändringar

 
I programmet angiven ryttare kan bytas mot likvärdig ryttare. Före tävlingsdagen meddelas beslut om ryttarbyte och om strykning av häst av sekreterare eller måldomarnämnd, men för rikstotolopp meddelas beslut av STC. Ryttare, som intagits i program, får inte sättas upp som ryttare för annan ordinarie häst i samma lopp. Om ryttare vid återkallat lopp ej kan delta på grund av olyckshändelse eller liknande, avgör måldomarnämnd om ryttarbyte skall ske eller om hästen skall strykas ur loppet.

 
Tillämpningsanvisningar:


- Som likvärdig - jämfört med i programmet ursprungligen intagen ryttare - betraktas person med så gott som möjligt samma startfrekvens och segerprocent under innevarande och föregående kalenderår oavsett respektive ryttares licenstyp.

 

Hänsyn till gällande begränsningar i rätten att rida lopp skall dock göras. Som undantag från ovanstående gäller att ryttare kan få ersättas av annan ryttare även om vederbörande har lägre startfrekvens och segerprocent.

 

En förutsättning är dock att aktuell ryttare flera gånger tidigare med tillfredsställande resultat ridit aktuell häst i lopp eller är väl bekant med hästen från träning. Detta gäller dock ej inom V75, V65, V64, V5 eller V4.
  

- Ägarskifte är ej giltigt skäl för strykning av häst eller för ryttarbyte.

Ej startberättigad ryttare

 
Konstateras före defilering att i program intagen ryttare ej är berättigad delta skall ryttarbyte företas. Konstateras sådan oriktighet sedan defilering påbörjats, avgör måldomarnämnden om ryttarbyte skall ske eller om hästen skall strykas ur loppet.

 
Konstateras sådan oriktighet sedan aktuellt lopp ridits påverkas ej resultat och prisfördelning därav.
 
Tillämpningsanvisning:

 
- Ryttare är ej berättigad deltaga om han/hon på grund av sjukdom eller skada, av läkare, leg. sjuksköterska eller sjukvårdskunnig personal, se 3 § femtonde stycket, bedöms olämplig att deltaga.
 

Ankomsttid för ryttare till banan

  
Har ryttare ej anlänt till banans stallområde senast en timme före loppets start, äger måldomarnämnden rätt att vidta programändring.