Bestämmelser avvseende loppet 

Ridning för bästa möjliga placering samt formförändring

 

Häst skall ridas tävlingsmässigt till bästa möjliga placering om ej påtaglig trötthet eller tecken på skada hos hästen eller fel på utrustningen konstateras under loppet.
 
Måldomarnämnden kan fordra att tränare eller ryttare skall avge förklaring till ifrågasatt överträdelse av bestämmelsen i första stycket. Vad som sägs i andra stycket skall också gälla om häst uppvisar påtaglig formförändring i förhållande till tidigare prestationer.
 
Tillämpningsanvisningar:

 
- Om förklaring begärs från tränare/ryttare skall detta meddelas på resultatlista. Vidare anges där måldomarnämndens beslut i ärendet, varvid alternativen ”godkänd”, ”noterad” eller ”icke godkänd” kan ifrågakomma. Om möjligt anges också på resultatlistan en kort sammanfattning av förklaringen.
- Bestämmelsen i första stycket avser endast avsiktliga överträdelser.
 

Ridning i lopp

 
Ledande ekipage

 
Ledande ekipage skall befinna sig på innerspår, om ej måldomarnämnden på grund av rådande exceptionella banförhållanden meddelat undantag härifrån. Måldomarnämnden kan då föreskriva att ett eller flera av de inre spåren ej får användas. I sådant fall skall den nya bangränsen tydligt utmärkas, och samtliga tävlande ryttare underrättas.
 

Ridning i halvspår, utanför bangränsen eller mot tävlingsriktningen

 
Ridning i halvspår samt ridning utanför bangränsen eller mot tävlingsriktningen får ej ske under lopp.

Störning m.m.

 
Under lopp är det förbjudet att störa annat ekipage eller att hindra dettas fart genom t ex bristande uppmärksamhet, snäv ridning, trängning eller yvig spöföring. Det är dessutom förbjudet att störa annat ekipage genom tempominskning. Ryttare får ej föra oljud.

Lämna spår, lämna fördel

 
Ryttare får ej genom rop eller på annat sätt söka förmå annat ekipage att lämna sitt spår. Ryttare får ej heller till fördel för annan lämna eget spår eller i övrigt på något sätt bereda annat ekipage fördel.

Nedtagning av galopperande häst eller häst i passgång

 
Galopperande häst eller häst i passgång skall - om så kan ske utan att annat ekipage störs - styras ut ur fältet. Kan detta ej göras skall ekipage behålla sitt spår. Galopperande häst eller häst i passgång får aldrig styras inåt i banan.

 
Vid nedtagning av galopperande häst eller häst i passgång får tempot ej minskas så att bakomvarande ekipage påtagligt störs.
  

Passerande av annat ekipage

 
Under hela loppet inkl upploppet får framförvarande ekipage passeras på antingen yttre eller inre sidan om tillräckligt utrymme finns för hästen.
 

Upploppet

 
På upploppet - sista raka sträckan mot mål, upploppets början markeras av rödvita stolpar på båda sidor av banan - skall travande ekipage, som ej har någon framför sig i samma spår, hålla det spår ekipaget hade efter passerandet av upploppskurvan.

Open stretch

 
För banor med extra invändigt spår på upploppet, s.k. open stretch, gäller förutom vad som angetts ovan i denna paragraf följande bestämmelse. Det är förbjudet att använda extra invändigt spår. På upploppet - sista raka sträckan mot mål - får emellertid andra ekipage än det ledande ekipaget använda extra invändigt spår.

Loppets avslutning
 
Då hästens nos når mållinjen, är loppet fullföljt. Sedan mållinjen passerats, får häst ej hastigt stannas upp. Farten skall under bibehållande av det spår ekipaget hade vid målpassagen – successivt nedbringas under ca 150 meter efter mål. Häst som kommit in på upploppet skall ridas genom mål även om den är diskvalificerad.

 

Drivning

 
Spö får användas endast för lättare drivning och som hjälpmedel för att hålla rakt spår. All maning, drivning och korrigering skall ske med en tygel i vardera handen.
 

Spö får inte användas:

  • med spöarmen över axelhöjd
  • så att spö träffar hästens huvud, ljumskar eller buk
  • genom att utdela flera slag i snabb följd
  • utan att hästen fått tid att svara på tidigare drivning
  • på häst vars placering uppenbart inte kan förbättras

Vid misstänkt fall av överdrivet bruk av ridspö skall banveterinär under tävlingsdagen undersöka aktuell häst. Vid bedömning huruvida korrigering eller enstaka lätt drivning föreligger skall en helhetsbedömning av situationen göras.

 

Protest

 
Protest mot oreglementsenlig ridning kan endast avges av ryttare som deltagit i aktuellt lopp. Protest skall avges till måldomarnämnden omedelbart efter avslutat lopp och innan den protesterande lämnat banan. Till senare inkommen protest tas ingen hänsyn. 

 

Måldomarnämndens beslut i dylika ärenden kan ej överklagas. Kan protest inverka på totalisatorresultatet skall publiken omedelbart informeras om att protest inlämnats.
 

Kvarblivande inom området
 

Häst och ryttare skall vara tillgängliga för måldomarnämnds eller banveterinärs eventuella utredning efter ett lopp och får därför ej lämna stallområdet förrän tidigast 15 minuter efter avslutat lopp.

Grunder för diskvalifikation

  
Finner måldomarnämnd att loppets resultat i avsevärd mån påverkats av under loppet gjord förseelse kan vållande ekipage diskvalificeras. Därvid skall också prövas frågan om förseelsen skall medföra bestraffning.

 
Ekipage som i sin helhet eller till del kör/rider utanför bangränsen kan diskvalificeras. Ekipaget skall dock diskvalificeras om det vunnit fördel (diskvalifikation kan underlåtas om ekipaget kör/rider utanför bangränsen utan egen förskyllan).
 
Lämnar ryttare under loppet sadeln skall ekipaget diskvalificeras. Ekipage som under lopp rider mot tävlingsriktningen skall diskvalificeras.
 
Ekipage där ryttaren, inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd),omedelbart efter lopp väger mindre än 65 kg, eller underlåter vägning, skall diskvalificeras.
 

Beslut om diskvalifikation enligt denna paragraf kan ej överklagas.

Tillämpningsanvisning:

  
- Vid avgörande i måldomarnämnd om eventuell diskvalifikation skall följande beaktas:

  1. Ordningsföljden i mål mellan det ekipage som begått förseelsen och det ekipage som blivit utsatt för den är utan betydelse.
  2. Ekipage som gjort förseelsen skall ha vunnit egen fördel därav.
  3. Diskvalifikation skall företrädesvis ske för förseelse som inträffat på upploppet eller genom sista kurvan före mål.

- Samtliga ryttare är skyldig att kontrollväga sig efter genomförd tävling. Även ryttare som ej fullföljt loppet är skyldig att kontrollväga sig.