Stadgar

Riksorganisationens namn och firma

§ 1. Riksorganisationens namn och firma är Svensk Monté Riksorganisation (SMR)

 

Riksorganisationens ändamål

§ 2. Riksorganisationens ändamål är:

 • Att verka för monténs utveckling i Sverige.
 • Att verka för montéaktivas inflytande på sådana förhållanden inom travsporten som särskilt berör de montéaktiva, samt i övrigt tillvarata gemensamma intressen.

 

Riksorganisationens säte

§ 3. Riksorganisationen har sitt säte i Sverige.

 

Anslutning till Svensk Travsport (ST)

§ 4. Riksorganisationen som är en ideell förening, ska vara ansluten till Svensk Travsport (ST), eller motsvarande organisation.

 

Medlemsförteckning

§ 5. Över Riksorganisationens medlemmar, aktiva och passiva skall genom styrelsens försorg föras förteckning angivande varje medlems fullständiga namn, hemvist och kontaktuppgifter.

 

Uteslutning ur Riksorganisationen

§ 6. Styrelsen äger rätt att ur Riksorganisationen utesluta medlem som motarbetat organisationens ändamål eller uppträder på ett sådant sätt att styrelsen finner organisationens verksamhet eller anseende skadat.

 

Avgifter

§ 7. Till medlem antages enskild person som har intresse av att främja organisationens ändamål, samt erlagt fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och erläggs årligen. Inom riket boende person får genom medlemskap, rösträtt och kan väljas till förtroendepost.

 

Föreningens organ

§ 8. Föreningens organ är:

 • Föreningsstämman
 • Styrelsen
 • Revisorerna

Föreningsstämman

§ 9. Vid föreningsstämman gäller att:

 1. För varje enskild medlem har en röst, röstning med
  fullmakt får ej förekomma.
 2. Styrelsens ledamöter

Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs, såsom stämmans beslut gäller den mening som erhåller de flesta rösterna, vid lika röstetal val avgöres genom lottning men i andra frågor ordförande vid stämman har utslagsröst, styrelseledamot får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder, för vilka vederbörande är ansvarig, eller i beslut om fastställande om arvoden åt styrelsen eller val av revisorer och revisorsuppleanter.

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls senast före maj månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls då minst 1/3 av de aktiva medlemmarna med angivande av ärende begär sådan stämma.

Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen utfärdas minst 14 dagar före stämman och skriftligen tillställas de vid stämman röstberättigade.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden avgöras:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Fråga om stämmans utlysning
 6. Styrelsens berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
 9. Fastställning av arvoden för styrelse, revisorer och ombud
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 13. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Frågor som väckts av styrelsen
 16. Frågor som väckts av underavdelning eller enskild medlem, senast en månad före stämmans hållande
 17. Övriga frågor

Extra stämma

§ 10. Om styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så önskar hålls extra stämma:

 • Mötet öppnas och leds av styrelsens ordförande, eller vid förfall av denne av vice ordförande
 • Godkännande av sekreterare vid mötet
 • Val av två justerare att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 • Upprättande av röstlängd
 • Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast två veckor för extra möte

 

Styrelsen

§ 12. Föreningens styrelse skall bestå av 1 ordförande, 4 ledamöter, varav två suppleanter. Mandattid ordförande ett år, styrelsemedlemmar två år, halva styrelsen väljs årligen, Styrelsen utser inom sig vice ordförande, och sekreterare

 

Kallelse

 

§ 13. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva styrelsen påyrkar. Styrelsen är beslutsför, då vid sammanträdet, minst hälften av ledamöterna är närvarande.

 

Kallelse till styrelsesammanträde sker genom personligt meddelande i god tid före sammanträdet

Styrelsen beslut fattas med enkel röstövervikt, vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder, utom vid personval, då lotteri skiljer.

 

Företräda föreningen

 

§ 14. Styrelsen har att i alla avseenden företräda föreningen och på bästa sätt tillvarataga dess intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:

 • Att leda och övervaka föreningens verksamhet
 • Att handhava föreningens ekonomi och förvaltning
 • Att besluta om tid och plats för föreningsstämma

Verkställa av föreningen fattade beslut samt handlägga och avgöra löpande ärenden

 

Regionavdelningar

§ 15. Föreningen är uppdelad i av styrelsen fastställt antal avdelningar. Dessa avdelningar sköts av styrelsen utvald person/er

Regionavdelningens uppgift är:

 • Att verka för montésportens utveckling inom regionen
 • Att inom avdelningen bevaka efterlevnaden av föreningen och dess styrelses beslut

 

Revision

§ 16. Föreningens revisorer skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning, samt till föreningsstämman avlämna berättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning.

 

Firmateckning

§ 17. Föreningens firma tecknas, förutom av ordförande, av den eller dem som styrelsen utser.

 

Räkenskaps år

§ 18. Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår.

 

Stadgeändringar och upplösning

§ 19. Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning är inte giltig, med mindre än samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats på två varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie, och på den stämma som sist hållits biträtts av minst ¾ av de röstande.

 

Föreningens tillgångar

 

§ 20. Föreningens tillgångar skall härvid sedan dess skulder blivit betalda, nyttjas på sätt som föreningsstämman beslutar.